Algemene voorwaarden


ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN

STOOF biedt het webportal www.stoof-opleidingsportal.nl aan onder toepasselijk verklaring van de volgende bepalingen en voorwaarden.

 

Lees deze algemene bepalingen en voorwaarden zorgvuldig door voordat u vergoedingen in de portal gaat aanvragen en het opleidingsportal hiervoor gaat gebruiken. U kunt alleen wanneer u afdraagt aan Stichting Fonds Uitzendbranche (SFU) gebruik maken van de STOOF-vergoedingen. Tevens zijn op de diverse vergoedingen en tijdvakken specifieke voorwaarden van kracht. Door dit webportal te gebruiken, aanvaardt u deze bepalingen en voorwaarden alsmede de specifieke voorwaarden behorende bij de vergoedingen.

 

De bepalingen en voorwaarden van dit webportal zijn gericht aan gebruikers in Nederland. Gebruik van de webportal door gebruikers gevestigd buiten Nederland is niet toegestaan.

Gedragscode

§  Gebruiker zal dit webportal of het materiaal van het webportal niet gebruiken voor illegaal of niet toegestaan gebruik.

§  Gebruiker zal het gebruik van het webportal van een andere gebruiker niet beperken of een andere bezoeker het websitegebruik niet ontzeggen, inclusief, maar niet beperkt tot, middelen als "hacking" of andere acties die het webportal verstoren.

§  Gebruiker zal degenen van wie de accounts beëindigd zijn, niet toestaan deze website te gebruiken met uw gebruikersnaam of wachtwoord.

§  Gebruiker zal enig gedeelte van het webportal niet wijzigen, in licentie geven, vertalen, verkopen, overdragen, nabouwen, of demonteren.

§  Gebruiker zal de software of functionaliteit van het webportal niet manipuleren, inclusief maar niet beperkt tot, het overdragen of plaatsen van software of ander materiaal op deze website dat virussen, Trojaanse paarden of anders bevat die het systeem, de gegevens of de informatie kunnen beschadigen, onderscheppen of onteigenen.

§  Gebruiker zal geen informatie over bezoekers van dit webportal verkrijgen of verzamelen zonder hun uitdrukkelijke toestemming.

Gebruik van het webportal

§  Gebruiker heeft zich geregistreerd als deelnemend partij op het opleidingsportal.

§  Gebruiker levert conform de algemene bepalingen en voorwaarden van de vergoedingen, relevante bescheiden inzake administratieve verantwoording aan.

§ De betreffende deelnemer is voor invoer van zijn of haar persoonsgegevens op de hoogte van het feit dat deze worden ingevoerd en is hiermee akkoord.

§ Gebruiker levert documenten aan zonder BSN, tenzij het een ESF vergoeding betreft. 

§  Gebruiker kan de status van zijn dossier bekijken via het webportal.

 

Aansprakelijkheid

§  Gebruiker sluit de mogelijkheid om STOOF aansprakelijk te stellen voor eventuele tekortkomingen in haar werkzaamheden of in de werking van de door haar gebruikte apparatuur of applicaties volledig uit.

§  STOOF en Gebruiker sluiten overdraagbaarheid van enige vordering van Gebruiker op STOOF uit.

§  STOOF is noch ten opzichte van Gebruiker noch ten opzichte van derden aansprakelijk voor schade

§  Indien de Gebruiker de verplichtingen uit het gebruik van het webportal zoals beschreven in deze algemene bepalingen en voorwaarden niet nakomt of indien STOOF gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de Gebruiker zijn verplichtingen niet of niet volledig zal nakomen, is het Bestuur van STOOF bevoegd om Gebruiker de toegang tot het webportal te ontzeggen en bevestigingen van aanmelding te annuleren.

Vrijwaring

§  Gebruiker vrijwaart STOOF voor alle aanspraken door wie dan ook op basis van het project waarvoor een vergoeding is gevraagd.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

§  Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

§  De Rechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting van alle anderen bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst.

 

Bezig met laden een ogenblik geduld a.u.b.